ECFS-DEA


Xudong Zhao , Qing Jiao , Hangyu Li , Yiming Wu , Hanxu Wang and Guohua Wang(2019): ECFS-DEA: An ensemble classifier-based feature selection for differential expression analysis on expression profiles.Download programs

Server.zip

Client.zip

software documentation of ecfs-dea

Simulated data.zip

demo.mp4